Polityka Ochrony Danych Osobowych zgodnie z RODO


Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Administrator Danych Osobowych
Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLITA Sp. z o.o. , z siedzibą:w Szczecinie ( 70-651) ul. Władysława IV 1, adres poczty elektronicznej biuro@polita.com.pl numer tel. 91 810 12 20, dalej: Administrator]

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa przetwarzania danych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody - art. 6. pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO] w celu nawiązania kontaktu, prowadzenia korespondencji służbowej, realizacji umowy lub podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy oraz marketingu bezpośredniego usług spółki.

Prawnie uzasadniony Interes
Prawnie uzasadnionym Interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: marketing i informowanie o oferowanych usługach występujących po stronie Administratora.

Kategorie odbiorców danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów

Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu
Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług oraz przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych na Administratora, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody oraz po upływie czasu przechowywania kopii bezpieczeństwa (30dni). Zgoda może być odwołana w każdym czasie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Uprawnienia
Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe (tzw. „podmiotu danych”) jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniona/y do:
a)żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
b)żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
c)żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
d)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
e)żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby,
f)wniesienia skargi do Organu Nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych )
g)jeżeli przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usługi, a nie podanie tych danych będzie skutkowało odmową świadczenia usługi, w tym brakiem możliwości nawiązania kontaktu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Kontakt
Polita Sp. z o.o.
70-651 Szczecin
ul. Władysława IV 1

tel.: (91) 81-01-220
fax: (91) 81-01-228
e-mail: biuro@polita.com.pl

NIP: PL 8520001671

Wybrane działy/regiony

Dyrektor Handlowy

Sławomir Wasiak
tel. +48 510 139 560
email. slawomir.w@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Sprzedaży / Polska Północna
Barbara Obcarska
tel. +48 510 173 414
email. b.obcarska@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Sprzedaży / Polska Południowa
Lidia Rudkiewicz
tel. +48 510 139 727
email. l.rudkiewicz@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Sprzedaży / Zachodniopomorskie

Justyna Laskowska
tel. +48 510 173 411
email. j.laskowska@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Usług - Polska Północna

Marlena Dębska
tel. +48 510 139 535
email. m.debska@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Usług - Śląsk i Polska Południowa

Artur Wilczek
tel. +48 513 092 746
email. a.wilczek@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Usług - Zachodniopomorskie - Szczecin 1

Daniel Świst
tel. +48 510 173 412
email. d.swist@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Usług - Zachodniopomorskie - Szczecin 2
Monika Grajek
tel. +48 510 139 559
email. m.grajek@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Usług Food / Sława-Balcerzak Sp. z o.o.
Łukasz Bereś
tel. +48 510 139 684
email. l.beres@polita.com.pl

Usługi Specjalistyczne Polska Północna
Łukasz Głażewski / Kierownik Regionalny
tel. 510 139 731
email. l.glazewski@polita.com.pl

Usługi specjalistyczne Śląsk i Polska Południowa
Magdalena Tomera/ Kierownik Regionalny
tel. +48 510 139 714
email. m.tomera@polita.com.pl

Usługi Specjalistyczne Zachodniopomorskie

Norbert Bajek/ Kierownik Regionalny
tel. +48 91 510 139 546
email. n.bajek@polita.com.pl
PIGC
Certyfikat KRD